Integritetspolicy

För oss på Hjälp Hemma är det oerhört viktigt att du skall känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Mot bakgrund av EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har vi sett över våra interna säkerhetsrutiner och tillsammans med våra partners säkerställt så att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och att våra tillvägagångssätt följer gällande lagar.

I den här policyn beskriver vi vilka personuppgifter Hjälp Hemma samlar in om dig och hur vi hanterar dessa. Vi informerar dig även om dina rättigheter och vart du kan vända dig med frågor eller synpunkter.

Vad är personuppgifter och vad används dem till

Personuppgifter är information som kan identifiera och kopplas till en fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, telefonnummer, adressuppgifter, men kan även vara tekniska data som så kallade IP-nummer och identifierbara mätvärden.

Hjälp Hemma behandlar dina personuppgifter enbart ifall det finns ett syfte och ändamål med att behandla dessa för oss. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av följande skäl och rättsliga grunder.

AVTAL: För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att kunna komma i kontakt med dig på din begäran innan ett avtal ingås.
RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE: Om vi har en skyldighet att göra så enligt lag, exempelvis av skattemässiga förpliktelser eller bokföringslagen.
INTRESSEAVVÄGNING: Om Hjälp Hemma eller en tredje part har ett berättigande intresse och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre, så kallad intresseavvägning. Exempelvis vid viss typ av marknadsföring.
SAMTYCKE: När du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Hur vi samlar in och hanterar personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är huvudsakligen kunduppgifter och vissa uppgifter om ditt hem, men även andra typer av uppgifter som anges här nedan:

– Kunduppgifter är exempelvis ditt namn och ditt personnummer, din adress, telefonnummer och e-postadress. I de fall då ett företag är kund kan det vara kontaktuppgifter till en kontaktperson/avtalsansvarig på företaget.

– Uppgifter om ditt hem är de uppgifter vi i samråd med dig antecknar om ditt hem såsom ytan, i vissa fall inredning och möblemang, eventuell port/larmkod, materialval med mera.

– Kundserviceuppgifter är exempelvis information rörande de serviceärenden du haft med oss, såsom ombokningar, synpunkter på vår tjänst med mera.

Hjälp Hemma samlar in kunduppgifter om dig i samband med att du blir kund hos oss. Så länge du är kund hos oss samlar vi kontinuerligt in information när du använder våra tjänster, såsom historiken över dina utförda städningar, eventuella justeringar i tjänstens upplägg och din feedback på den tillhandahållna tjänsten. Vi kan också komma att samla in uppgifter om dig när du söker en tjänst hos oss. Vid behov behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera dig om nyheter samt ändringar i vårt tjänsteutbud. Vi samlar även in personuppgifter via cookies på vår webbplats www.hjalphemma.se.

Hjälp Hemma lämnar ut de personuppgifter till sina leverantörer och personuppgiftsbiträden som är nödvändiga för uppdragets utförande, exempelvis tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster och faktureringstjänster. Hjälp Hemma lämnar även ut dina personuppgifter till Skatteverket för RUT-avdraget och kan, om det finns lagligt stöd, lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter. Vi kan också lämna ut personuppgifter till försäkringsbolag gällande eventuella skadeståndskrav. I andra fall förutsätter utlämnande av uppgifter till tredje part att vi i förväg har fått ditt uttryckliga samtycke till att göra det.

I de fall Hjälp Hemma anlitar leverantörer för att tillhandahålla tjänster med hela eller delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder och säkerställt att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Leverantörerna har ingått avtal med oss där de har förbundit sig att följa de bestämmelser som EUkommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Hjälp Hemma strävar efter att inte spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket de har samlats in. De personuppgifter som vi samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därför under olika lång tid, med hänsyn till gällande lagar och förordningar (exempelvis med hänsyn till bokföringslagen eller skattemässiga förpliktelser).

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, som till exempel hur dina personuppgifter behandlas och varför vi behandlar dem. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockerade. Vid specifika frågor gällande dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. En begäran om registerutdrag skall ske skriftligen eller via mail till din kontaktperson. Du får gärna specificera de kategorier av personuppgifter som du vill ha tillgång till. Vi lämnar enbart ut sådana personuppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade. Om vi har en felaktig personuppgift har du rätt att begära att den rättas. Du har rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas men som du tycker är relevanta med hänsyn till ändamålet eller ärendet.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kommer bara radera personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in dem för, samt om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du har återkallat detta samtycke.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina uppgifter ska begränsas. Du har också rätt att återkalla ett tidigare samtycke, exempelvis om du inte längre vill ha nyhetsbrev från oss.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Du behöver i sådant fall specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi får en invändning av det slaget får vi enbart fortsätta behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dessa personuppgifter på annat håll, så kallat dataportabilitet. Det gäller enbart personuppgifter som du själv lämnat ut till oss och inte uppgifter som uppkommit under tiden du är eller varit kund hos oss.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du har också möjlighet att vända dig till datainspektionen.

Uppdatering av integritetspolicyn

Hjälp Hemma förbehåller sig rätten att uppdatera sin integritetspolicy, exempelvis om det sker förändringar och förtydliganden i dataskyddslagen eller andra lagstiftningar som får till följd att våra processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av integritetspolicyn kommer då att meddelas på vår hemsida.

Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies. Läs mer.

x

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Example Company, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress example@company.name.

Example Company förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR